Egzamin – wiedza teoretyczna

Osoba odbywająca szkolenie na patent żeglarza jachtowego powinna opanować
wiedzę iumiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu
żaglowego wzakresie uzyskiwanych uprawnień.

Wiedza teoretyczna:
1. Przepisy
1.1. Podstawowe przepisy
żeglugowe obowiązujące na wodachśródlądowychodnoszące siędożeglugi jachtowej:
– wybrane definicje,
– zasady ruchu żeglugowego,
– sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,
– sygnały wzywania pomocy,
– znaki żeglugowe,
– uprawnienia do prowadzenia jachtówżaglowych,
– dokumenty jachtużaglowego,
– ogólne przepisy bezpieczeństwa,
– wypadki i awarie – zasady postępowania,
– przepisy lokalne.
1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich
oraz przepisy portowe.
1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania sięna jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.
1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości ośródlądowych jachtach żaglowych:
2.1. Rodzaje jachtów
śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt ieksploatację.
2.2. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.
2.3. Zasady obsługi silnika jachtowego.
2.4. Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej,wodnej.
2.5. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznejżeglugi: ratownicze,przeciw pożarowe, medyczne.

3. Teoriażeglowania
3.1. Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2. Kursy jachtu względem wiatru.
3.3. Działanie steru i miecza.
3.4. Siły działające na jacht będący w ruchu..
3.5. Statecznośćjachtu.
3.6. Pracażagli.
3.7. Nawietrznośći zawietrznośćjachtu.

4. Zasady manewrowaniaśródlądowym jachtem żaglowym pod
żaglami i na silniku
4.1. Manewry podżaglami.
4.2. Manewry na silniku.
4.3. Cumowanie i kotwiczenie.
4.4. Kierowanie załogą, komendyżeglarskie.
4.5. Umiejętnośćplanowania i wyboru drogi jachtu.
4.6.Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
4.7.Żegluga na rzece.

5. Locja
5.1.Śródlądowy szlakżeglugowy:
– informacje o korycie rzeki,
– oznakowanie szlaku żeglugowego,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych
– śluza, jaz,
– informacje o popularnych polskich szlakachż eglugowych.
5.2. Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz
zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6.Ratownictwo
6.1.Bezpieczeństwożeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
– osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania sięnimi,
– inneśrodki bezpieczeństwa na jachcieśródlądowym,
– przygotowanie jachtu i załogi dożeglugi w trudnych warunkachpogodowych,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą
”,System szkolenia Polskiego ZwiązkuŻeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie
/Uchwała nr 42/Z/XXXVII Zarządu PZŻz dn. 23.07.2013 r./3- wiadomości o służbach ratowniczych na wodach
śródlądowych,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
– zasady działańratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

6.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie
Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacjeratownictwa morskiego,
– sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia
7.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach
– znajomośćskali Beauforta.
7.2. Podstawowa znajomośćwybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposóbpostępowania.
7.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatówmeteorologicznych i prognoz pogody.
7.5. Umiejętnośćuzyskiwania prognoz pogody.