Egzamin

Przed egzaminem:


A po egzaminie:

Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego po zdanym egzaminie, należy przysłać bądź dostarczyc osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

            Aby wygenerować wniosek kliknij tutaj:   Wygeneruj wniosek

  • wygenerowany elektronicznie wniosek  – ( ze strony PZŻ)
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa – (wystawione przez KE) – oryginał
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – (w przypadku osoby małoletniej)
  • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – (naklejone na wniosek)
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł
  • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. – ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
  • w przypadku zmiany nazwiska – prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa
  • Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.